احیاء محیط زیست و تامین آب با روش کاملا طبیعی ساخت باران

و جذب سامانه های بارشی

 • جذب سامانه های بارشی و ساخت باران
 • افزایش یا کاهش رطوبت هوا
 • ساخت ابر و ایجاد تراکم در ابر
 • ساخت و تغییر سرعت باد
 • تغییر جهت باد
 • رفع آلودگی هوای کلانشهرها
 • تثبیت گرد و غبار
 • ساخت و یا رفع مه
 • احیاء خاک و بهبود در خاک فرسایش یافته
 • احیاء آب
 • کشاورزی بدون سم و کود شیمیایی
 • بازگشت ریزجانداران به خاک
 • کاهش شوری آب کشاورزی
 • کاهش سختی آب