احیاء محیط زیست و تامین آب با روش کاملا طبیعی جذب سامانه های بارشی

 • جذب سامانه های بارشی و ساخت باران
 • افزایش یا کاهش رطوبت هوا
 • ساخت ابر و ایجاد تراکم در ابر
 • ساخت و تغییر سرعت باد
 • تغییر جهت باد
 • رفع آلودگی هوای کلانشهرها
 • تثبیت گرد و غبار بدون مالچ پاشی
 • ساخت و یا رفع مه
 • احیاء خاک و بهبود در خاک فرسایش یافته
 • احیاء آب و بهبودی کیفیت آب شهری به آب چشمه
 • کشاورزی بدون سم و کود شیمیایی
 • بازگشت ریزجانداران به خاک و احیای محیط زیست خاک
 • کشاورزی با آب شور
 • کاهش سختی آب
 • خنثی سازی تشعشعات الکترومغناطیسی برای موجودات زنده و انسان
 • جذب میکروارگانیسم هوازی
 • ایجاد کمپوست مایع برای فاضلاب ها و افزایش نیتریفیکاسیون
 • مدیریت کمپوست فضولات دامی, گیاهی, شهری و یا صنعتی و جلوگیری از گندیدگی
 • گندزدایی بنیادی بدون استفاده از سموم و یا مواد شیمیایی
 • ایجاد چاله بارشی و ترمیم طبیعت